menu

Ida Hovland Haveraaen

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2020

Erfaringer

Arkivar (kontaktperson) i 2021
Hybelgjengis i 2021
Kostymearkivar i 2021
Revysjef i UKErevyen 2021 (UKA-21)
Kostymesyer i Spring Awakening (H2020)
Kostymedesigner i 24 mislykka nordmenn (V2020)
Kostymesyer (arbeidsleder) i Vivillé (UKA-19)