menu

Mari Eline Solberg

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2020

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (konsulent) i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymesyer i Urinetown (H2022)
Kostymesyer (konsulent) i Sidespringerne (V2022)
Nestleder i Peter Pan (UKA-21)
Kostymesyer i Spring Awakening (H2020)
Kostymesyer i 24 mislykka nordmenn (V2020)