menu

Maria Lorense Rogde

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2021

Erfaringer

Hybelgjengis i 2021
Kostymearkivar i 2021
Kostymesyer i Peter Pan (UKA-21)
Kostymesyer i Samf? S2 (V2021)
Skuespiller i Samf? S2 (V2021)
E2-forfatter i Samf? S2 (V2021)
E2-kostymedesigner i Samf? S2 (V2021)