menu

Kari Lovise Ness

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2019

Erfaringer

Medlem av Kunstnerisk råd i 2019
Kostymesyer i Spring Awakening (H2020)
Kostymesyer i 24 mislykka nordmenn (V2020)
Kostymesyer i Karlsson på taket (UKA-19)
Kostymesyer i The Breakfast Club (V2019)