menu

Marit Thorseth Grevskott

Veteran, Kostyme
Tatt opp: 2019

Erfaringer

Veldedighetskontakt i 2021
Kostymesjef i 2020
Kostymesyer i Razzmatazz (UKA-21)
KUPer i KUP på 17. mai (V2021)
Kostymesyer i Spring Awakening (H2020)
Kostymedesigner i Karlsson på taket (UKA-19)
Kostymesyer i Komatøsen (V2019)