menu

Kristin Støfringsdal

Pangsjonist, Kostyme
Tatt opp: 2006

Produksjonserfaringer

Kostymesjef i Manifest (UKA-07)
Kostymesyer i Svart komedie (H2006)
Kostymesyer i Fugleelskerne (V2006)
Kostymeslusk i Origo (UKA-05)