menu

Jin Jeanett Bakketun

Inaktiv, Kostyme
Tatt opp: 2020

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (arbeidsleder) i Razzmatazz (UKA-21)
Kostymesyer i Spring Awakening (H2020)
Kostymesyer i 24 mislykka nordmenn (V2020)