menu

Åsmund Eldhuset

ARK

Produksjonserfaringer

Lysreklamist (konsulent) i SPRÆKK! (UKA-23)
Lysreklamist (konsulent) i Razzmatazz (UKA-21)
Lysreklamist i Vivillé (UKA-19)
Lysreklamist i Ta-De-Du! (UKA-17)
Lysreklamist i LURIFAX (UKA-15)
Lysreklamist i Jubalong (UKA-13)
Lysreklamist i Imiti (UKA-11)
Kostymesyer i Hei, ny dag (H2010)