menu

Emilie Lysø

Aktiv, Kostyme
Tatt opp: 2023

Produksjonserfaringer

Kostymesyer (arbeidsleder) i SPRÆKK! (UKA-23)
Kostymesyer i Småborgerbryllup (V2023)